Uw mening?


04-04-12 De Veste - Stand van zaken milieumaatregelen

Beste Bewoners van het Oranje Nassaupark Noord,

 

de gemeente vroeg ons om oderstaande brief op onze site te plaatsen zodat u

in de gelegenheid bent om hier op te reageren via ons blog.

==========================================================

Stand van zaken milieumaatregelen in uw woonomgeving en net vervolg

Geachte heer, mevrouw,

Begin vorig jaar informeerde ik u over milieumaatregelen op het

terrein van de tijdelijke huisvesting van de bewoners van De Veste.

We zijn nu een jaar verder en dat lijkt mij een goed moment om u te

informeren over de stand van zaken en het vervolg.

De kern van deze brief is als volgt samen te vatten:

op geen van beide terreinen sprake van risico's voor mens en milieu.

De vervolgmaatregelen zijn erop gericht om dat zo te houden.

op dit moment is

In de tweede helft van 2012 zal worden begonnen met de bouw van

het nieuwe woonzorgcentrum. Dit zal op dezelfde plek komen te staan

als het oude centrum.

Ik informeer u hieronder over de kwaliteit van de bodem en het

grondwater en over de te nemen maatregelen.

1. Situatie op het terrein van het nieuwe woonzorgcentrum

De kwaliteit van de grond

Voorafgaande aan de sloop van De Veste heeft ingenieursbureau Tauw

bodemonderzoek gedaan. Dit onderzoek toonde aan dat de grond

verhoogde gehalten bevat aan asbest, enkele zware metalen en PAK.

PAK is een verzamelnaam van een stoffengroep die voorkomt in teer

en vrijkomt bij verbranding van bijvoorbeeld olie en kolen. Door

eeuwenlang menselijk gebruik is de grond plaatselijk verontreinigd

geraakt met deze stoffen, die vaak voorkomen in puin- en

verbrandingsresten. Vervolgonderzoek heeft aangetoond dat de

gehalten van de verontreinigingen onder de risicogrens liggen. Op

deze locatie is dus geen aanleiding voor het treffen van sanerende

maatregelen.

De kwaliteit van het grondwater

Het grondwater op de locatie van de nieuwbouw is in lichte mate

verontreinigd met zink. Risico's voor het milieu en de volksgezondheid

zijn nihil. Zink dat in grondwater zit, dampt namelijk niet uit. Er is dus geen risico dat

men ermee in aanraking komt.

Met behulp van tijdelijke damwanden zal dit jaar een ondergrondse parkeergarage

worden gebouwd. De grond in deze tijdelijke bak wordt afgegraven. Het ingesloten

grondwater zal worden afgevoerd op een door het waterschap goedgekeurde wijze. Het

waterschap is namelijk het bevoegde gezag voor lozingen.

2. Situatie op het terrein van de tijdelijke huisvesting

De kwaliteit van de grond en het grondwater

Ingenieursbureau Tauw heeft ook dit terrein onderzocht. Dat gebeurde voordat de

tijdelijke huisvesting werd geplaatst. Ik berichtte u vorig jaar al dat de grond op enkele

plaatsen verontreinigd is. En, dat in het grondwater, dat zich bevindt op een diepte van

1,6 meter onder het niet opgehoogde maaiveld, zink is aangetroffen. Vervolgonderzoek

heeft aangetoond dat er geen risico's zijn voor de volksgezondheid en de ecologie. Er is

een kleine kans op verdere verspreiding van zink in de bodem via het grondwater. Een

nieuw vervolgonderzoek zal hierover uitsluitsel geven. De resultaten van dit

vervolgonderzoek zijn medio dit jaar bekend.

Maatregelen om de risico's te minimaliseren

Voorafgaande aan de bouw van de tijdelijke huisvesting waren al maatregelen genomen.

Op de verontreinigde grond werd een plastic folie met daar bovenop een laag schone

grond aangebracht. Dit zorgt ervoor dat er geen mogelijkheid is om met de

verontreinigde grond in contact te komen. Wanneer de tijdelijke woningen zijn

verdwenen, zal de gemeente het terrein weer inrichten als plantsoen. Bij normaal gebruik

is er geen enkel risico om met de vervuilde grond in aanraking te komen.

Tot slot

Ik hoop dat ik u hiermee voorlopig voldoende heb ge'i'nformeerd. In de tweede helft van

dit jaar stuur ik u opnieuw een voortgangsbericht.

Mocht u overigens nog vragen hebben of graag bepaalde onderzoeksrapportages willen

inzien, dan kunt u bellen met de heer J. Visser van de gemeente Naarden

(tel. 035 - 6957811).

REACTIES
Geen reacties
REAGEER
Naam:
E-mail:
Titel:
Reactie:
Code: captcha