Uw mening?


12-09-11 Verslag bijeenkomst Gemeente - Bewoners Sandtmannl

Kort verslag:

 

Wethouder Leefomgeving en bewonersparticipatie mevrouw Wil de Vries-Kempes heet de bewoners, GAD en het buurtplatform welkom benadrukt dat het de bedoeling is om samen met de bewoners en de GAD oplossingen te bedenken waardoor de GAD in staat wordt gesteld het huisvuil in de Sandtmannlaan voor de deur op te halen.

 

Harrie Bakker (GAD) licht het probleem toe dat de laatste jaren speelt en verontschuldigt zich voor de impulsieve actie van de GAD waarbij zij besloot de containers nog alleen te legen vanaf de kopse kanten van de Sandtmannlaan. Hij illustreert het probleem van de wagen door de smalle straat met een aantal foto’s en geeft aan dat hij met de bewoners wil zoeken naar een oplossing waarbij de wagen zonder schade (te veroorzaken en zelf te krijgen) door de straat kan blijven rijden.

 

Vuilniswagen te groot voor smalle Sandtmannlaan

Een bewoner vraagt zich af of de vuilniswagen niet ook in de Vesting tegen hetzelfde probleem van de te smalle straten aanloopt. De GAD legt uit dat in de Vesting het huisafval nog wordt opgehaald in zakken. Deze kunnen worden opgehaald met een smallere vuilniswagen, die niet verkrijgbaar is voor containers. Het verzamelen van huisvuil in zakken heeft echter een aantal nadelen (waaronder zwerfafval door vogels en nauwelijks afvalscheiding), waarvoor ook in de Vesting een oplossing wordt gezocht voor de lange termijn.

Er wordt geopperd of de papierwagen (die ook smaller is) kan worden ingezet voor het ophalen van huisvuil. De papierwagen niet geschikt voor de grijze containers.

 

Snoeien

Uit de foto’s van de GAD komt ook naar voren dat de vuilniswagen schade oploopt (zowel aan de zijkanten, spiegels als aan de bovenkant) door struiken en bomen die niet goed gesnoeid zijn. Daarbij zorgen slecht gesnoeide heggen ervoor dat de auto’s die daar geparkeerd staan, steeds verder op straat staan. Beter snoeien is dus noodzakelijk.

De gemeente heeft een aantal bewoners hierover aangeschreven, maar moet hen eerst de tijd geven om het zelf te doen voordat de gemeente daartoe actie kan ondernemen. Bewoners zeggen toe elkaar daarop te zullen aanspreken.

 

Strenger handhaven parkeerverbod

Bewoners stellen voor het parkeerverbod strenger te handhaven. Als een auto verkeerd geparkeerd staat, moet hij direct weggesleept worden. Ook zouden er hogere boetes opgelegd kunnen worden.

De wethouder legt uit dat de handhaving voor een bepaalde periode (zoals de afgelopen 2 maanden) wel kan worden opgevoerd, maar dat dat niet een half jaar lang kan. Er zijn 2 boa’s die in heel Naarden nodig zijn, dus zij kunnen slechts steekproefsgewijs worden ingezet.

 

Beter naleven parkeerverbod

De wethouder benadrukt dat er tussen het opstellen van regels en het handhaven van regels, ook nog het opvolgen van regels is. De bewoners kunnen hier zelf ook een rol in spelen. Zij geven aan dat het parkeerverbod direct na de invoering goed opgevolgd werd, maar nu wat verwaterd lijkt te zijn. Ook vinden zijn het een lange periode (09:00-14:00) terwijl de GAD toch meestal ’s morgens vroeg komt. De GAD en gemeente zeggen toe te zullen onderzoeken of het parkeerverbod ingekort zou kunnen worden, opdat het makkelijker wordt het na te leven. Een aantal bewoners stelt voor om het parkeerverbod uit te breiden voor de hele lengte van de straat, maar hier zijn de meeste bewoners niet voor.

De bewoners komen met suggesties om het parkeerverbod te verduidelijken, met name aan het begin van de straat. Zij stellen voor een bord te plaatsen aan het begin van de straat, om ‘vreemde’ auto’s er op te attenderen. Ook stellen ze voor de opdrachtgevers van de klusbussen extra te attenderen op het parkeerverbod bij de bouwvergunning. Die kunnen dan de klusbussen ervoor waarschuwen. De gemeente zou een verduidelijking kunnen aanbrengen op de weg waardoor autobezitters duidelijk wordt gemaakt waar ze wel en niet mogen parkeren. Een overtreding is dan ook direct zichtbaar. De gemeente zegt toe dit te onderzoeken.

 

Als het toch niet lukt

Het niet naleven van het parkeerverbod is een grote bron van frustratie voor de chauffeurs en ook voor de bewoners zelf. Sommigen vragen zich hardop af of het nu wel zal lukken. Lang niet alle autobezitters zijn aanwezig vanavond en auto’s van onbekenden zijn moeilijk aan te spreken op hun parkeergedrag. Ook vinden misschien de notoire foutparkeerders het niet erg om hun kliko aan het einde van de straat te zetten, waar dit voor ouderen wel een probleem wordt. Een bewoners vraagt of er een ambtenaar vrijgemaakt kan worden om de containers van de ouderen naar het einde van de straat te slepen. De wethouder antwoordt dat dit juist iets is wat goed in de buurt zou kunnen worden opgelost. Het buurtplatform geeft aan hier graag een rol in te willen spelen. Zij zijn voorstander van niet alles aan overheid vragen, maar samenwerking op te zoeken in de buurt; ken uw buurt, ken uw buren.

 

Conclusie

De wethouder sluit af met de conclusie dat het een prettige bijeenkomst is geweest, waarbij goede ideeën zijn aangedragen die worden onderzocht. In ieder geval is duidelijk dat de oplossing van het brengen van de containers naar een verzamelpunt geen gewenste oplossing is. Het is belastend voor wie niet (meer) zo mobiel is en bovendien geeft het veel geluidsoverlast. Elkaar in de buurt aanspreken op gedrag is daarin een belangrijke peiler. De gemeente en GAD zullen op hun beurt de aangedragen ideeën onderzoeken op (snelle) uitvoerbaarheid. Het verslag zal worden verspreid onder alle bewoners en buurtbewoners die nog graag meer willen horen, kunnen daarvoor terecht bij Alma Wattimena.

 

Actiepunten:

Gemeente/GAD onderzoeken voorstellen bewoners.

Bewoners spreken elkaar aan op naleving parkeerverbod en snoeien.

Het buurtplatform zal het verslag op hun website plaatsen en hierover discussie faciliteren.

 

Toezeggingen:

-  Alle partijen zetten zich in om het de GAD gemakkelijker te maken de huisvuilcontainers in de Sandtmannlaan op te halen.

- Aangedragen ideeen worden onderzocht op (snelle) uitvoerbaarheid

- Terugkoppeling aan bewoners van maatregelen die worden uitgevoerd opdat de
GAD adequaat en zonder schade het huisvuil kan ophalen.

 

REACTIES
Geen reacties
REAGEER
Naam:
E-mail:
Titel:
Reactie:
Code: captcha