Uw mening?


26-08-11 Vastgesteld bestemmingsplan Apostolische Kerk
 • (18-08-2011)
 • Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Apostolische kerk
 • Burgemeester en wethouders van de gemeente Naarden maken, ingevolge artikel 3.8 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat in de vergadering van 6 juli 2011 de gemeenteraad het bestemmingsplan "Apostolische kerk" gewijzigd heeft vastgesteld.

 • Het plan betreft een ontwikkelingsplan. Middels dit bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om een appartementengebouw voor 24 licht dementerende ouderen te realiseren.
  Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met, met ingang van 18 augustus 2011 voor een periode van zes weken, (dus tot en met 29 september 2011) voor een ieder ter inzage.
  Binnen de genoemde termijn is het vastgestelde bestemmingsplan "Apostolische kerk" en vaststellingsbesluit beschikbaar gesteld op www.naarden.nl onder ‘beleid en projecten’’, ‘ruimte’, ‘bestemmingsplannen’, ‘Apostolische kerk’.

 • Tevens kan het vastgestelde bestemmingsplan "Apostolische kerk" worden ingezien (digitaal en op papier), tijdens openingstijden (dagelijks van 08:30 tot 12.30), in het stadskantoor, bij de centrale publieksbalie, Raadhuisstraat 2 te Naarden.
 • Indienen beroep
 • Binnen de gestelde termijn van zes weken (18 augustus tot en met 29 september 2011) kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tevens kan binnen de gestelde termijn een ieder bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen tegen de gemaakte wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op het voornoemde adres.
 • Inwerkingtreding
 • Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift tevens een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op een dergelijk verzoek is beslist.
 • Nadere informatie
 • Voor verdere inlichtingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de centrale balie van de Gemeente Naarden, bereikbaar op het telefoonnummer 035-6957949.

 

REACTIES
Geen reacties
REAGEER
Naam:
E-mail:
Titel:
Reactie:
Code: captcha